MenuSluiten

Heeft u vragen?

Leven in vrijheid

Per 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang van toepassing. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg. Daarnaast regelt de wet de rechten bij onvrijwillige opname van mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) en mensen met een verstandelijke beperking.


Het uitgangspunt van deze wet is ‘Nee, tenzij’. Vrijheidsbeperking of onvrijwillige zorg mag niet worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of zijn omgeving.


Vrijheid en veiligheid

Leven zonder risico’s bestaat niet. Dat geldt ook voor mensen die afhankelijk zijn van zorg. Soms zijn die risico’s zo groot dat we uit voorzorg vrijheid beperken. Omdat mensen onrustig zijn of vaak vallen. Of omdat ze de neiging hebben zichzelf te beschadigen. Maar is dit altijd de beste oplossing? En is de maatregel die een jaar geleden zo goed leek nu nog steeds nodig? De ideeën hierover veranderen. Tot voor kort kreeg u misschien te horen dat het beter en veiliger was voor uw familielid. Nu willen we in Nederland juist af van onvrijwillige zorg. Ook bij Zorgcentra De Betuwe.

Visie van Zorgcentra De Betuwe op leven in vrijheid

Ieder mens is uniek

Het uitgangspunt ‘leven in maximale vrijheid’ is voor iedereen hetzelfde. Maar de beleving van vrijheid én veiligheid verschilt van persoon tot persoon. Ieder mens is immers uniek en heeft het recht om het eigen leven in te richten.


Persoonlijk
Onze medewerkers verlenen zorg en diensten op basis van de persoonlijke wensen en behoeften van de cliënt. Het helpt als zij de cliënt goed kennen. Als zij bekend zijn met de levensgeschiedenis en als ze weten hoe een cliënt kan reageren in bepaalde situaties.


Samen nadenken over dilemma’s
De inbreng van familie en vrienden is daarbij van groot belang. Zij kennen de cliënt meestal beter dan wij. Familie en naasten zijn daarom een belangrijke gesprekspartner. We nemen hen mee in de dilemma’s over vrijheid en veiligheid. Hun inbreng is van belang in de afwegingen van mogelijke alternatieven binnen de omgeving van de cliënt. Soms zijn de oplossingen dan vanzelfsprekend.


Immers een huiselijke sfeer, een veilige woonomgeving en een zinvolle dagbesteding kunnen mede voorkomen dat cliënten onrustig worden of gaan dwalen. Dat betekent natuurlijk niet dat iemand nooit meer kan vallen. We maken samen afspraken over een veilig alternatief met meer bewegingsvrijheid en een betere kwaliteit van leven.


Vrijwillige zorg is het uitgangspunt
Pas wanneer alle alternatieve mogelijkheden zijn besproken en/of uitgeprobeerd, mogen we onvrijwillige zorg overwegen. Daarbij zoeken we altijd naar de minst ingrijpende maatregel. Medewerkers krijgen gezamenlijk de ruimte om verantwoordelijkheid te nemen bij dilemma’s op het snijvlak van vrijheid en veiligheid. Voor iedere cliënt streven we naar maximale zelfredzaamheid en bewegingsvrijheid.

Waarom een nieuwe wet?

Tot 1 januari 2020 vielen gedwongen opnames en gedwongen zorg voor mensen met dementie of met een verstandelijke beperking onder de Wet Bopz. Die wet is primair gericht op psychiatrische behandelingen in een psychiatrisch ziekenhuis.


De nieuwe Wet zorg en dwang sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

De cliëntenvertrouwenspersoon

Zowel u als uw vertegenwoordiger hebben recht op ondersteuning bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntenvertrouwenspersoon biedt die ondersteuning. De cliëntenvertrouwenspersoon is niet in dienst bij Zorgcentra De Betuwe, maar werkt onafhankelijk.


Hebt u een vraag, zorgen of een probleem? Neem dan contact op met onze cliëntenvertrouwenspersonen van Adviespunt Zorgbelang:


Tessa Verlaan
06 - 30 37 87 93
tessaverlaan@zorgbelangcvp.nl
Maak kennis met Tessa...>
Lisanne Reijnen
06 - 30 40 36 21
lisannereijnen@zorgbelangcvp.nl
Maak kennis met Lisanne...> 
Bereikbaar voor de locaties Oranjehof, Kulenburg,
De Betuwehoeve,  Beatrix en De Valentijn
       Bereikbaar voor de locaties Lingewaarde, Elim
en Huize Appelenburg


Adviespunt Zorgbelang is ook bereikbaar via het algemene nummer 088 – 929 40 99. Uw vraag is bij de cliëntenvertrouwenspersoon welkom en veilig.

Folders Wet 

zorg en dwang

Neem contact met ons op via 0800 - 77 33 444 (gratis),
info@zorgcentradebetuwe.nl of vul het formulier in.

© 2019 Zorgcentra De Betuwe

Verrassend veel meer dan wonen!